A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely három, a vállalkozások által fizetendő adónemet vált ki:

  • a szociális hozzájárulási adót
  • a szakképzési hozzájárulást és
  • a társasági adót.

Az adó mértéke 2018-tól az adóalap 13%-a. Az adó alapja a személyi jellegű kifizetéseknek a tőke és osztalékműveletek egyenlegével növelt összege módosítva néhány további tétellel. Az adónem előnye,hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és bértömeget azonos kulccsal terheli, ezáltal jobban ösztönöz a foglalkoztatásra és a bérek emelésére. Emellett az adóalap-meghatározás módja lehetővé teszi, hogy a vállalkozás vagyonának növelésére (így beruházásokra és készletek vásárlására) fordított eredmény ne növelje az adóalapot, így kedvez a gyorsan növekvő vállalkozásoknak, és koncepcionálisan is lényegesen egyszerűbb a társasági adónál. Az adónem szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) tartalmazza.

Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?

A kisvállalati adózásra való áttérés egyedi mérlegelést igényel. Javasolt megvizsgálni a kisvállalati adóra való áttérés lehetőségét azon jogosult vállalkozások esetében, amelyeknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy kisvállalati adó alanyai részéről nincs szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség, így részükről a kötelezettség gyakorlati képzésessel történő teljesítése sem értelmezhető.

Ennek következtében a kisvállalati adóalanyok nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére.

A kisvállalati adó választására jogosultak köre

A Katv. alapján a kisvállalati adó alanya lehet

 az egyéni cég,

 a közkereseti társaság,

 a betéti társaság,

 a korlátolt felelősségű társaság,

 a zártkörűen működő részvénytársaság,

 a szövetkezet és a lakásszövetkezet,

 az erdőbirtokossági társulat,

 a végrehajtó iroda,

 az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,

 a szabadalmi ügyvivői iroda,

3

 a külföldi vállalkozó,

 a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy,

A fentiekben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha

 az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja

meg az 50 főt;

 az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd

forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd forint időarányos részét;

 az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen

(jogerősen) nem törölte;

 üzleti évének mérlegforduló napja december 31;

 az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem

haladja meg az 1 milliárd forintot.

Az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai

állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell

figyelembe venni.

d) Összefoglalás

A fentiek alapján a kisvállalati adóra való áttérés kapcsán a következőket kell vizsgálni a már működő

társasági adóalanyoknak/egyszerűsített vállalkozói alanyoknak:

a) az adózó működési formája alapján jogosult-e az adónem választására?

b) az átlagos statisztikai állományi létszám (a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi

létszámával együtt) az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt?

c) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétel (a kapcsolt vállalkozások bevételével

együtt), továbbá a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot?

d) az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen

(jogerősen) nem törölte?

e) naptári éves az adózó?

Ha ezen kérdésekre megerősítő válasz adható, akkor

- érdemes a vállalkozás várható eredményei és a következő évekre tervezett osztalék, illetve

tőkeműveletek alapján áttekinteni az várható adókötelezettség alakulását, továbbá

- szükséges a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választásának állami adó- és vámhatósághoz

történő bejelentése, amely lényegében év közben is bármikor megtehető.

Az újonnan létrejövő adóalanyoknál e feltételek közül értelemszerűen az a), e) pontokban foglalt

feltételeknek kell megfelelni.

Megosztás